« Back to index

Advanced Workshops and Trainings
in Classical Shamanism

Classical Shamanic Soul Retrieval and Shamanic Extraction Training

For English, scroll down.

Under dette seksdagers intensivkurset vil deltakere bli trent i å håndtere de to mest utbredte lidelsene fra et sjamanistisk perspektiv, nemlig soul loss og harmful object intrusions. Vi kommer til å lære hvordan tap av sjel oppstår, hvordan å finne eller spore en sjel og hvordan gjenforene sjelen med en person. Vi skal utforske hvordan dette kan være effektivt når vi arbeider med overlevende av misbruk eller ulykker, de som har gjennomgått operasjoner eller andre emosjonelle og psykiske traumer, i tillegg til de som lider av alkohol og/eller narkotikamisbruk. Deltakere får også trening i metoder som fjerner dårlige og skadelige energiinntrengninger som kan skape belastninger, ubehag, lokalisert smerte, sykdom eller død, avhengig av type energiinntrengning og hvor lenge den har opptatt kroppen. Disse malplasserte energiene kan fjernes ved å bruke «åndelige hender» til å trekke inntrengeren ut, og opplæringen gitt under dette kurset lærer deg hvordan du lokaliserer, identifiserer og fjerner inntrengeren på en måte som er trygg for både deg og klienten.

I tillegg til å arbeide med teknikker og fremgangsmåter for soul retrieval og shamanic extraction vil opplæringen sette søkelys på livet etter helbredelse – hvordan skape et sunnere liv både for oss selv og andre etter at helbredelsen har funnet sted. Dette vil oppnås gjennom sjamanistisk reise, ritualer samt seremonier.

Gjennom dette seksdagers intensivkurset vil hver deltaker fungere som en sjaman for å lære teknikkene, samtidig som at de vil kunne få mulighet til å gjenoppvekke tapte deler av seg selv og fjerne inntrengere. Dette opplegget er spesielt designet for mennesker som ønsker å gå dypere inn i sitt sjamanistiske arbeid og bringe sjamanistisk helbredelse inn i sin praksis med andre.

Kurset holdes på engelsk.

 


During this six-day intensive course participants will be trained to deal with the two most prevalent forms of illness from a shamanic perspective, namely soul loss and harmful object intrusions. We shall learn how soul loss occurs, how to find or track a soul and how to bring it back to a person. We explore how this can be effective when working with survivors of abuse or accidents, people who have had surgery or other emotional and physical traumas, as well as those dealing with such issues as alcoholism and drug abuse. Participants will also be trained in methods of removing harmful energy intrusions which typically cause weakness, malaise, localised pain or discomfort, illness or death, depending on the type of energy intrusion and how long it has been in the body. These misplaced energies can be removed by using ‘spirit hands’ to pull the intrusions out and the training explores how to locate, identify and remove object intrusions in a fashion that is safe for both the practitioner and the client.

As well as working with techniques and practices of soul retrieval and shamanic extraction, the training will focus on life after healing — how to create healthier lives for ourselves and others after healing has taken place. This will be accomplished through shamanic journey, ritual and ceremony.

During this six-day intensive course each participant will act as a shaman to learn the techniques and they will also have the opportunities for lost parts of themselves retrieved and intrusions removed. This training is specifically designed for people who wish to deepen their shamanic work and bring shamanic healing into their practice with others.

The course is held in English.

 

FEE

NOK7800 (fully residential; fee includes accommodation, food and tuition)

Maximum number of participants: 18

Please note: The Shaman's Path or The Way of the Shaman workshops are the prerequisite for our Advanced Courses in Classical Shamanism.

Two Week Training in Classical Shamanism

This intensive training in advanced principles and practices found in classical shamanism offers the opportunity to immerse deeply and profoundly in the shamans world, uninterrupted for two weeks. The work will be taking place at The Hardanger Academy at Jondal in Norway, situated in a beautiful park between an impressive fjord and glacier, affording countless rich opportunities to engage and work with the spirits of the land and other Middle World spirits of nature. It is here that participants will be trained in heart-centered soul retrieval, compassionate depossession, the shaman as medium, sucking doctor, psychopomp and diviner as well as a wealth of ceremonial and initiatory experiences that are not offered on any of our other courses. The training will be demanding, in-depth and thorough and is open to a maximum of 20 participants.

The course is held in English.

FEE

NOK24000 (fully residential; fee includes accommodation, food and tuition)

Maximum number of participants: 20

Please note: The Shaman's Path or The Way of the Shaman workshops are the prerequisite for our Advanced Courses in Classical Shamanism. An interview may be necessary for certain applicants for this two week training.

Classical Shamanic Psychopomp Training: Death, Dying & Departure

I sjamanismen er døden forstått som en passasje over til De Dødes Land, og en retur til forfedrene. Når vi tjener de som er døende, så tjener vi også det helende i livet. En av de mest unike trekkene ved sjamanisme er at sjamaner ikke kun hjelper de levende, men også de som er døende eller allerede borte.

Ordet «Psykopomp» betyr sjelens veileder. Som sjelens guide, eller psykopomp, transporterer sjamanen de dødes sjel hjem og sikrer sjelen en trygg og fullstendig reise gjennom dødsprosessen. Sjamanen fungerer også som en psykopomp for sjeler som har vært døde en stund, men ikke fullført sin reise til de dødes land. I dette kurset vil du lære hvordan man forbereder de døde for den kommende reisen, samt og ledsage sjelen når dens tid på jorden er omme.

Kurset holder på engelsk.

 


Within shamanism death is understood as a  crossing over to the Land of the Dead and a return to the ancestors, and serving the healing in the dying process is part of serving the healing in life. One of the distinguishing features of shamanism is that shamans not only help the living, but also the dying and the deceased. As the soul guide or psychopomp, the shaman transports the souls of the dead home, assuring that soul’s safe and complete journey through the death process. The shaman also functions as a psychopomp for souls who, though dead for a long time, have not completed their passage to the Land of the Dead. On this course you will be trained in how to prepare the dying for the journey ahead and to escort the soul when its time on earth is done.

The course is held in English.

FEE

NOK6200 (fully residential; fee includes accommodation, food and tuition)

Maximum number of participants: 22

Please note: The Shaman's Path or The Way of the Shaman workshops are the prerequisite for our Advanced Courses in Classical Shamanism.

Classical Shamanism and Nature: The Visible Face of Spirit

Shamans have always known that ‘everything that is, is alive’, and that nature is the visible face of spirit. On this residential course taking place at The Hardanger Academy in Norway the specific focus of the work will be working with nature spirits and the spirits of nature, as a source of healing power, personal and planetary healing. This is an opportunity to connect with nature and the Spirits and discover more about how to work together and where we can begin to hear the silent knowledge of the Earth and the spirits that animate her.

The course is held in English.

FEE

NOK6200 (fully residential; fee includes accommodation, food and tuition)